ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบุรูปแบบค้นหา : 
1
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2
ประหยัด ช่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
3
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา)
4
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ)
5
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
6
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
7
จาตุรนต์ วรรณนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Laws)
8
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
9
นิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
10
ศิริกร อิ่นคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ม. (จิตรกรรม)
11
สมฤทธิ์ จันขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
12
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
อาจารย์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
13
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
อาจารย์
ศษ.ด. (ประชากรศึกษา)
14
พรสวรรค์ มณีทอง
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
15
นิลวรรณ ชมพูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
16
พัชราวรรณ กันทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. (การบัญชี)
17
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ
อาจารย์
ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง)
18
นิรมล ทะจะกัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
19
รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
20
ณัฐพงษ์ คันธรส
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
21
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
22
จิตรลดา มูลมา
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
23
ปวีณา งามประภาสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
24
ธงชัย ปันสุข
อาจารย์
ศศ.ม. (ทัศนศิลป์)
25
Mr. Oliver Leonard Dilley
อาจารย์
B.A. (Psychology with Philosophy)
26
ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
27
เจนจิรา เชิงดี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การบัญชี)
28
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
อาจารย์
Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese)
29
พฤกษา เครือแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์))
30
อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
31
เกียรติสุดา โสดามรรค
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
32
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
33
อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
34
สิริญญา สุขสวัสดิ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
35
ชัยเนตร ชนกคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
36
วรญา รอดวินิจ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
37
นิชธาวัลย์ ฟูคำ
อาจารย์
M.A. (Chaina Studies)
38
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)
39
อัญธิชา รุ่งแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
40
Dr.Truong Thi Hang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
41
ชลาพันธ์ อุปกิจ
อาจารย์
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
42
ดร.ขนิษฐา ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
43
อรทัย สุขจ๊ะ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
44
ดร.ฤทัย พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
45
กิ่งแก้ว ทิศตึง
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
46
รพีพรรณ จักร์สาน
อาจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
47
อัจฉรา กวงไหม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
48
จันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
49
ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
50
รัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
51
อดิศร สวยฉลาด
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
52
เทวฤทธิ์ วิญญา
อาจารย์
รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
53
ฐาปนี ชุมพลวงศ์
อาจารย์
LL.M. (Comparative and International Law)
54
ทัตพิชา สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
55
เกวลิน จันทะเดช
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
56
วิไลลักษณ์ พรมเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
57
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
58
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
59
Mr. Peter James Stopps
อาจารย์
B.A. (Management Psychology)
60
อำนาจ สงวนกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
61
สิริรัตน์ วาวแวว
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
62
วรญา จตุพัฒน์รังสี
อาจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
63
ปราการ ใจดี
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
64
นิศาชล พรมดี
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
65
วารินทร์ วงษ์วรรณ
อาจารย์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
66
ดร.ธนพร หมูคำ
อาจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
67
นันทิยา สมสรวย
อาจารย์
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
68
อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
69
อมาพร ปวงรังษี
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
70
นิตยา มูลปินใจ
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
71
อัจฉริยา ครุธาโรจน์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
72
ธนุพงษ์ ลมอ่อน
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
73
ดร.อนันต์ อุปสอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Public Administration)
74
วิเชิด ทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
75
ชาตรี ม่วงงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Music Theory)
76
เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
77
กิตติญา ตุ้ยคำ
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
78
ดร.บุญเหลือ ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Sanskrit)
79
สุภาวดี ยาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
80
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
81
ขัตติยา ขัติยวรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
82
ดร.ชลอ รอดลอย
รองศาสตราจารย์
ปร.ด.(ภาษาไทย)
83
Mr. Richard Lawrence Mann
อาจารย์
B.A. (European Studies)
84
Daniel Warren Riddle
อาจารย์
-
85
อุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
86
มณันญา ศรีหิรัญ
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
87
เจษฎา ทองสุข
อาจารย์
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
88
ทยากร สุวรรณภูมิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
89
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
90
ธีวรา จันทรสุรีย์
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
91
ตุลาภรณ์ แสนปรน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
92
วิธธวัช ปินทะสาย
อาจารย์
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
93
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
อาจารย์
น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
94
วิไลวรรณ เข้มขัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
95
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (รัฐศาสตร์)
96
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
97
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
อาจารย์
ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
98
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
99
ดร.วิศท์ เศรษฐกร
อาจารย์
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
100
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
อาจารย์
M.Litt. (Chinese Literature)
101
วราภรณ์ ภูมลี
อาจารย์
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)
102
ประภาพร แสงบุญเรือง
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
103
ชนม์ธนัช สุวรรณ
อาจารย์
M.A. (Geography GIS Program)
104
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
105
พชรวลี กนิษฐเสน
อาจารย์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
106
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
107
Sun Fan
อาจารย์
Master of Social Work

ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง