ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบุรูปแบบค้นหา : 
1
ประหยัด ช่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
2
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
อาจารย์
ศษ.ด. (ประชากรศึกษา)
3
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
4
พรสวรรค์ มณีทอง
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
5
ดร.ศิริกร อิ่นคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
6
นิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
7
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา)
8
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
9
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
อาจารย์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
10
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
11
จาตุรนต์ วรรณนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Laws)
12
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ)
13
นิลวรรณ ชมพูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
14
อมาพร ปวงรังษี
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
15
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
16
ดร.ฤทัย พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
17
ธนุพงษ์ ลมอ่อน
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
18
นิชธาวัลย์ ฟูคำ
อาจารย์
M.A. (Chaina Studies)
19
อัจฉรา กวงไหม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
20
วรญา จตุพัฒน์รังสี
อาจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
21
พัชราวรรณ กันทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. (การบัญชี)
22
ดร.วิศท์ เศรษฐกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
23
วารินทร์ วงษ์วรรณ
อาจารย์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
24
ชลาพันธ์ อุปกิจ
อาจารย์
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
25
อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
26
เกวลิน จันทะเดช
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
27
ขัตติยา ขัติยวรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
28
รพีพรรณ จักร์สาน
อาจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
29
ชัยเนตร ชนกคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
30
Mr. Peter James Stopps
อาจารย์
B.A. (Management Psychology)
31
วิเชิด ทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
32
เจนจิรา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การบัญชี)
33
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ
อาจารย์
ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง)
34
กิตติญา ตุ้ยคำ
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
35
ทยากร สุวรรณภูมิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
36
รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
37
ดร.บุญเหลือ ใจมโน
รองศาสตราจารย์
Ph.D. (Sanskrit)
38
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
39
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
อาจารย์
น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
40
วิไลวรรณ เข้มขัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
41
อรทัย สุขจ๊ะ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
42
อัจฉริยา ครุธาโรจน์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
43
อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล
อาจารย์
M.A (Linguistics and Applied Linguistics)
44
สิริรัตน์ วาวแวว
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
45
เจษฎา ทองสุข
อาจารย์
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
46
อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
47
ธีวรา จันทรสุรีย์
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
48
นันทิยา สมสรวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
49
ชนม์ธนัช สุวรรณ
อาจารย์
M.A. (Geography GIS Program)
50
ทัตพิชา สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
51
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
52
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
53
ดร.อนันต์ อุปสอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Public Administration)
54
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
55
Mr. Richard Lawrence Mann
อาจารย์
B.A. (European Studies)
56
ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รองศาสตราจารย์
ปร.ด. (ประวัติศาสตร์)
57
จันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
58
อัญธิชา รุ่งแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
59
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
อาจารย์
M.Litt. (Chinese Literature)
60
ประภาพร แสงบุญเรือง
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
61
วิธธวัช ปินทะสาย
อาจารย์
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
62
ปวีณา งามประภาสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
63
ธงชัย ปันสุข
อาจารย์
ศศ.ม. (ทัศนศิลป์)
64
นิตยา มูลปินใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
65
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
66
ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
67
ดร.สุกัญญา แซ่โก
อาจารย์
D.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
68
ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
69
นิรมล ทะจะกัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
70
เทวฤทธิ์ วิญญา
อาจารย์
รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
71
ณัฐพงษ์ คันธรส
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
72
ดร.ธนพร หมูคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
73
สิริญญา สุขสวัสดิ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
74
สุภาวดี ยาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
75
พชรวลี กนิษฐเสน
อาจารย์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
76
Daniel Warren Riddle
อาจารย์
-
77
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
อาจารย์
ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
78
พฤกษา เครือแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์))
79
นิศาชล พรมดี
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
80
เกียรติสุดา โสดามรรค
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
81
วราภรณ์ ภูมลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)
82
อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
83
ตุลาภรณ์ แสนปรน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
84
จิตรลดา มูลมา
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
85
กิ่งแก้ว ทิศตึง
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
86
Sun Fan
อาจารย์
Master of Social Work
87
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (รัฐศาสตร์)
88
Mr. Oliver Leonard Dilley
อาจารย์
B.A. (Psychology with Philosophy)
89
ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
90
อุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
91
เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
92
Dr.Truong Thi Hang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
93
อดิศร สวยฉลาด
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
94
ดร.ขนิษฐา ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
95
วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
96
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
97
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
98
วรญา รอดวินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
99
อำนาจ สงวนกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
100
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ดนตรี)
101
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
อาจารย์
Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese)
102
รัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
103
ปราการ ใจดี
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
104
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
105
ฐาปนี ชุมพลวงศ์
อาจารย์
LL.M. (Comparative and International Law)

ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง