ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบุรูปแบบค้นหา : 
1
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
อาจารย์
ศษ.ด. (ประชากรศึกษา)
2
นิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
3
ประหยัด ช่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
4
พรสวรรค์ มณีทอง
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
5
จาตุรนต์ วรรณนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Laws)
6
ดร.ศิริกร อิ่นคำ
รองศาสตราจารย์
ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
7
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
รองศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา)
8
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
9
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
รองศาสตราจารย์
Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ)
10
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
11
นิลวรรณ ชมพูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
12
นราศักดิ์ ปิยาเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
13
เจนจิรา ขุนเทา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
บช.บ. (การบัญชี)
14
ทยากร สุวรรณภูมิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
15
อาระดา พุ่มไพศาลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
16
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
รองศาสตราจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
17
จิตรลดา มูลมา
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
18
ดร.สุกัญญา แซ่โก
อาจารย์
D.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
19
ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาไทย)
20
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
อาจารย์
ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
21
เจษฎา ทองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
22
นิศาชล พรมดี
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
23
ธีวรา จันทรสุรีย์
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
24
ชนม์ธนัช สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Geography GIS Program)
25
นันทิยา สมสรวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
26
กิ่งแก้ว ทิศตึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
27
Daniel Warren Riddle
อาจารย์
-
28
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
29
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
30
ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รองศาสตราจารย์
ปร.ด. (ประวัติศาสตร์)
31
John Ilines Gary
อาจารย์
M.A. (International Education)
32
เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
33
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
อาจารย์
M.Litt. (Chinese Literature)
34
วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
35
รพีพรรณ จักร์สาน
อาจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
36
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
37
ดร.ฤทัย พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
38
ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
39
สุพรรณิการ์ วงค์สุตา
อาจารย์
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
40
ชัยเนตร ชนกคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
41
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
อาจารย์
Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese)
42
นิรมล ทะจะกัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
43
อุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
44
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
45
ณัฐพงษ์ คันธรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
46
อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
47
สิริญญา สุขสวัสดิ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
48
ดร.เกวลิน จันทะเดช
อาจารย์
ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
49
ธนุพงษ์ ลมอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
50
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ดนตรี)
51
ดร.อรทัย สุขจ๊ะ
อาจารย์
ปร.ด. (ภาษาไทย)
52
อัจฉรา กวงไหม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
53
พฤกษา เครือแสง
รองศาสตราจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์))
54
ดร.วิศท์ เศรษฐกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
55
เกียรติสุดา โสดามรรค
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
56
ดร.ขนิษฐา ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
57
วราภรณ์ ภูมลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)
58
ขัตติยา ขัติยวรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
59
นิชธาวัลย์ ฟูคำ
อาจารย์
M.A. (Chaina Studies)
60
ทัตพิชา สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
61
อัจฉริยา ครุธาโรจน์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
62
ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
63
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
64
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง)
65
Dr.Truong Thi Hang
รองศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
66
รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
67
อดิศร สวยฉลาด
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
68
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
อาจารย์
น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
69
ธงชัย ปันสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ทัศนศิลป์)
70
ดร.ธนพร หมูคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
71
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
72
อำนาจ สงวนกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
73
Wang Huan
อาจารย์
Chinese
74
นิตยา มูลปินใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
75
สิริรัตน์ วาวแวว
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
76
รัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
77
เจนจิรา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
บธ.บ. (การบัญชี)
78
อัมฤตา สารธิวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
79
ฐาปนี ชุมพลวงศ์
อาจารย์
LL.M. (Comparative and International Law)
80
ประภาพร แสงบุญเรือง
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
81
อมาพร ปวงรังษี
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
82
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
83
อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล
อาจารย์
M.A (Linguistics and Applied Linguistics)
84
ดร.สุภาวดี ยาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาไทย)
85
Mr. Richard Lawrence Mann
อาจารย์
B.A. (European Studies)
86
วรญา จตุพัฒน์รังสี
อาจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
87
อัญธิชา รุ่งแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
88
วารินทร์ วงษ์วรรณ
อาจารย์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
89
ปราการ ใจดี
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
90
ดร.บุญเหลือ ใจมโน
รองศาสตราจารย์
Ph.D. (Sanskrit)
91
ชลาพันธ์ อุปกิจ
อาจารย์
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
92
ปวีณา งามประภาสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
93
ดร.อนันต์ อุปสอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Public Administration)
94
ตุลาภรณ์ แสนปรน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
95
พชรวลี กนิษฐเสน
อาจารย์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
96
วิเชิด ทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
97
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (รัฐศาสตร์)
98
ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
อาจารย์
D.Litt. (Literature in linguistics and applied linguistics)
99
กิตติญา ตุ้ยคำ
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
100
จันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
101
เทวฤทธิ์ วิญญา
อาจารย์
รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)

ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง