ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบุรูปแบบค้นหา : 
1
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2
สมฤทธิ์ จันขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
3
ประหยัด ช่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
4
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ)
5
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
อาจารย์
ศษ.ด. (ประชากรศึกษา)
6
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา)
7
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
8
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
9
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
10
นิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
11
ดร.ศิริกร อิ่นคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
12
จาตุรนต์ วรรณนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Laws)
13
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
อาจารย์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
14
พรสวรรค์ มณีทอง
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
15
นิลวรรณ ชมพูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
16
ดร.บุญเหลือ ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Sanskrit)
17
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
18
จิตรลดา มูลมา
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
19
ขัตติยา ขัติยวรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
20
รพีพรรณ จักร์สาน
อาจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
21
Mr. Oliver Leonard Dilley
อาจารย์
B.A. (Psychology with Philosophy)
22
วิเชิด ทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
23
พัชราวรรณ กันทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. (การบัญชี)
24
เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
25
กิตติญา ตุ้ยคำ
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
26
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
27
ธีวรา จันทรสุรีย์
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
28
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
29
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
อาจารย์
น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
30
วิไลวรรณ เข้มขัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
31
ชัยเนตร ชนกคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
32
วรญา รอดวินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
33
อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล
อาจารย์
M.A (Linguistics and Applied Linguistics)
34
เจนจิรา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การบัญชี)
35
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
อาจารย์
Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese)
36
เจษฎา ทองสุข
อาจารย์
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
37
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
อาจารย์
M.Litt. (Chinese Literature)
38
ชลาพันธ์ อุปกิจ
อาจารย์
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
39
ประภาพร แสงบุญเรือง
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
40
ชนม์ธนัช สุวรรณ
อาจารย์
M.A. (Geography GIS Program)
41
อรทัย สุขจ๊ะ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
42
ดร.ฤทัย พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
43
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
44
ดร.อนันต์ อุปสอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Public Administration)
45
อัจฉรา กวงไหม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
46
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รองศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
47
ดร.วิศท์ เศรษฐกร
อาจารย์
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
48
อดิศร สวยฉลาด
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
49
รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
50
ณัฐพงษ์ คันธรส
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
51
ทัตพิชา สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
52
เกวลิน จันทะเดช
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
53
ปวีณา งามประภาสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
54
ธงชัย ปันสุข
อาจารย์
ศศ.ม. (ทัศนศิลป์)
55
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
56
Mr. Peter James Stopps
อาจารย์
B.A. (Management Psychology)
57
ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
58
ดร.สุกัญญา แซ่โก
อาจารย์
D.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
59
จันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
60
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ
อาจารย์
ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง)
61
นิรมล ทะจะกัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
62
อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
63
เกียรติสุดา โสดามรรค
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
64
ดร.ธนพร หมูคำ
อาจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
65
นันทิยา สมสรวย
อาจารย์
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
66
อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
67
สิริญญา สุขสวัสดิ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
68
นิตยา มูลปินใจ
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
69
อัจฉริยา ครุธาโรจน์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
70
Daniel Warren Riddle
อาจารย์
-
71
สิริรัตน์ วาวแวว
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
72
พฤกษา เครือแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์))
73
ปราการ ใจดี
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
74
ดร.ขนิษฐา ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
75
สุภาวดี ยาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
76
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
77
กิ่งแก้ว ทิศตึง
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
78
Sun Fan
อาจารย์
Master of Social Work
79
Mr. Richard Lawrence Mann
อาจารย์
B.A. (European Studies)
80
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)
81
ชาตรี ม่วงงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Music Theory)
82
อัญธิชา รุ่งแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
83
Dr.Truong Thi Hang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
84
ทยากร สุวรรณภูมิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
85
เทวฤทธิ์ วิญญา
อาจารย์
รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
86
ฐาปนี ชุมพลวงศ์
อาจารย์
LL.M. (Comparative and International Law)
87
ตุลาภรณ์ แสนปรน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
88
วิธธวัช ปินทะสาย
อาจารย์
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
89
วิไลลักษณ์ พรมเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
90
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
91
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (รัฐศาสตร์)
92
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
93
อำนาจ สงวนกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
94
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ดนตรี)
95
อุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
96
ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
97
รัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
98
วารินทร์ วงษ์วรรณ
อาจารย์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
99
วราภรณ์ ภูมลี
อาจารย์
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)
100
อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
101
อมาพร ปวงรังษี
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
102
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
103
พชรวลี กนิษฐเสน
อาจารย์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
104
ธนุพงษ์ ลมอ่อน
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
105
นิชธาวัลย์ ฟูคำ
อาจารย์
M.A. (Chaina Studies)
106
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
อาจารย์
ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
107
วรญา จตุพัฒน์รังสี
อาจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
108
นิศาชล พรมดี
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)

ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง