ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบุรูปแบบค้นหา : 
1
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา)
3
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ)
4
ประหยัด ช่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
5
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
6
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
7
จาตุรนต์ วรรณนวล
อาจารย์
M.A. (Master of Laws)
8
ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
9
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
10
ศิริกร อิ่นคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ม. (จิตรกรรม)
11
สมฤทธิ์ จันขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
12
นิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
13
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
อาจารย์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
14
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
อาจารย์
ศษ.ด. (ประชากรศึกษา)
15
พรสวรรค์ มณีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
16
นิลวรรณ ชมพูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
17
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ
อาจารย์
ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง)
18
เจษฎา ทองสุข
อาจารย์
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
19
ดร.ธนพร หมูคำ
อาจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
20
ธัญญาลักษณ์ ทะลือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
21
รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
22
เกียรติสุดา โสดามรรค
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
23
นิตยา มูลปินใจ
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
24
จิตรลดา มูลมา
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
25
ปวีณา งามประภาสม
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
26
ชนม์ธนัช สุวรรณ
อาจารย์
M.A. (Geography GIS Program)
27
Mr. Oliver Leonard Dilley
อาจารย์
B.A. (Psychology with Philosophy)
28
สุภาพ ต๊ะใจ
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
29
ธงชัย ปันสุข
อาจารย์
ศศ.ม. (ทัศนศิลป์)
30
อุตสาห์ ยะสืบ
แม่บ้าน
-
31
วรญา จตุพัฒน์รังสี
อาจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
32
อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
33
เอกวิทย์ เมธาชยานันท์
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese To Speakers of Other Languages)
34
สุภาวดี ยาดี
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
35
ดร.มัลลิกา ดวงภักดี
อาจารย์
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
36
อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
37
ดร.บุญเหลือ ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Sanskrit)
38
วรญา รอดวินิจ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
39
จุฑามาศ สุวิมลเจริญ
นักวิชาการศึกษา
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
40
พัชราวรรณ กันทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. (การบัญชี)
41
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
อาจารย์
Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese)
42
อัญธิชา รุ่งแสง
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
43
นิรมล ทะจะกัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
44
ตุลาภรณ์ แสนปรน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
45
รพีพรรณ จักร์สาน
อาจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
46
ชลาพันธ์ อุปกิจ
อาจารย์
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
47
ธีวรา จันทรสุรีย์
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
48
ฤทัย พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
49
กิ่งแก้ว ทิศตึง
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
50
สิริญญา สุขสวัสดิ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
51
เจนจิรา เชิงดี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การบัญชี)
52
อัจฉรา กวงไหม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
53
วิเชิด ทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
54
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
อาจารย์
อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
55
อิศรากร พัลวัลย์
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
56
อดิศร สวยฉลาด
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
57
เทวฤทธิ์ วิญญา
อาจารย์
รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
58
วารินทร์ วงษ์วรรณ
อาจารย์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
59
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
60
เกวลิน จันทะเดช
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
61
วิไลลักษณ์ พรมเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
62
Mr. James Edward Michael Fairhead
อาจารย์
European Business Studies and French
63
Mr. Peter James Stopps
อาจารย์
B.A. (Management Psychology)
64
อำนาจ สงวนกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
65
ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
66
สมยงค์ ไชยยาสืบ
แม่บ้าน
-
67
เหนือขวัญ บัวเผื่อน
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
68
กนกวรรณ กาทะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบัญชี)
69
ปราการ ใจดี
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
70
นิศาชล พรมดี
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
71
Dr.Truong Thi Hang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
72
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
73
ปภัสรา ผาคำ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
74
นันทิยา สมสรวย
อาจารย์
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
75
อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
76
ณัฐพงษ์ คันธรส
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
77
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
78
อัจฉริยา ครุธาโรจน์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
79
ธนุพงษ์ ลมอ่อน
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
80
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
81
จันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
82
สิริรัตน์ วาวแวว
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
83
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
84
เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
85
รัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
86
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
87
พลับ บุญสวน
อาจารย์
M.A (Visual Arts)
88
ณาบุญา ต๊ะผัด
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
89
ชัยเนตร ชนกคุณ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
90
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
91
ขัตติยา ขัติยวรา
อาจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
92
อมาพร ปวงรังสี
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
93
Mr. Richard Lawrence Mann
อาจารย์
B.A. (European Studies)
94
ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
95
ธีรศักดิ์ พรมเสน
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
96
ชาตรี ม่วงงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Music Theory)
97
พฤกษา เครือแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์))
98
ทยากร สุวรรณภูมิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
99
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
100
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
อาจารย์
M.Litt. (Chinese Literature)
101
อรทัย สุขจ๊ะ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
102
ดร.อนันต์ อุปสอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Public Administration)
103
วิธธวัช ปินทะสาย
อาจารย์
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
104
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
อาจารย์
น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
105
ดร.ขนิษฐา ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
106
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
107
นฤทัย นภาสกุลคู
นักวิชาการศึกษา
น.บ. (นิติศาสตร์)
108
ภัณฑิรา ปะละน่าน
แม่บ้าน
-
109
พร้อมบุญ ศรีหิรัญ
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
110
ดร.ชลอ รอดลอย
รองศาสตราจารย์
ปร.ด.(ภาษาไทย)
111
วิศท์ เศรษฐกร
อาจารย์
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
112
กิตติญา ตุ้ยคำ
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
113
ทัตพิชา สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
114
Sun Fan
อาจารย์
Master of Social Work
115
วราภรณ์ ภูมลี
อาจารย์
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)
116
ประภาพร แสงบุญเรือง
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
117
ฐาปนี ชุมพลวงศ์
อาจารย์
LL.M. (Comparative and International Law)
118
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (รัฐศาสตร์)
119
พชรวลี กนิษฐเสน
อาจารย์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
120
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
121
วิไลวรรณ เข้มขัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
122
อุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
123
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
อาจารย์
ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
124
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)

ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง