ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบุรูปแบบค้นหา : 
1
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ)
3
ประหยัด ช่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
4
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
5
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา)
6
จาตุรนต์ วรรณนวล
อาจารย์
M.A. (Master of Laws)
7
ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
8
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
9
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
10
สมฤทธิ์ จันขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
11
นิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
12
ศิริกร อิ่นคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ม. (จิตรกรรม)
13
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
อาจารย์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
14
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
อาจารย์
ศษ.ด. (ประชากรศึกษา)
15
พรสวรรค์ มณีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
16
นิลวรรณ ชมพูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
17
รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
18
ณาบุญา ต๊ะผัด
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
19
นิตยา มูลปินใจ
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
20
จิตรลดา มูลมา
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
21
ปวีณา งามประภาสม
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
22
อมาพร ปวงรังษี
อาจารย์
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
23
Mr. Oliver Leonard Dilley
อาจารย์
B.A. (Psychology with Philosophy)
24
ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
25
ดร.ชลอ รอดลอย
รองศาสตราจารย์
ปร.ด.(ภาษาไทย)
26
อุตสาห์ ยะสืบ
แม่บ้าน
-
27
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ
อาจารย์
ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง)
28
รัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
29
ดร.ธนพร หมูคำ
อาจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
30
Sun Fan
อาจารย์
Master of Social Work
31
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
อาจารย์
M.Litt. (Chinese Literature)
32
สุภาวดี ยาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
33
อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
34
ดร.ขนิษฐา ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
35
วรญา รอดวินิจ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
36
ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
37
พัชราวรรณ กันทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. (การบัญชี)
38
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
อาจารย์
Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese)
39
พฤกษา เครือแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์))
40
อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
41
ชลาพันธ์ อุปกิจ
อาจารย์
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
42
ฐาปนี ชุมพลวงศ์
อาจารย์
LL.M. (Comparative and International Law)
43
ฤทัย พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
44
กิ่งแก้ว ทิศตึง
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
45
วิไลวรรณ เข้มขัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
46
เจนจิรา เชิงดี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การบัญชี)
47
อัจฉรา กวงไหม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
48
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)
49
ธัญญาลักษณ์ ทะลือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
50
อัญธิชา รุ่งแสง
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
51
กิตติญา ตุ้ยคำ
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
52
ตุลาภรณ์ แสนปรน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
53
ดร.อนันต์ อุปสอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Public Administration)
54
เกียรติสุดา โสดามรรค
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
55
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
56
เกวลิน จันทะเดช
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
57
วิไลลักษณ์ พรมเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
58
ชนม์ธนัช สุวรรณ
อาจารย์
M.A. (Geography GIS Program)
59
Mr. Peter James Stopps
อาจารย์
B.A. (Management Psychology)
60
อำนาจ สงวนกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
61
ธีรศักดิ์ พรมเสน
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
62
สมยงค์ ไชยยาสืบ
แม่บ้าน
-
63
เหนือขวัญ บัวเผื่อน
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
64
เจษฎา ทองสุข
อาจารย์
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
65
อดิศร สวยฉลาด
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
66
เทวฤทธิ์ วิญญา
อาจารย์
รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
67
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
68
ทานตะวัน แปงจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
69
นันทิยา สมสรวย
อาจารย์
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
70
อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
71
ดร.บุญเหลือ ใจมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Sanskrit)
72
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
73
อัจฉริยา ครุธาโรจน์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
74
ธนุพงษ์ ลมอ่อน
อาจารย์
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
75
นฤทัย นภาสกุลคู
นักวิชาการศึกษา
น.บ. (นิติศาสตร์)
76
จันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
77
สิริรัตน์ วาวแวว
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
78
วรญา จตุพัฒน์รังสี
อาจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
79
รพีพรรณ จักร์สาน
อาจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
80
ปราการ ใจดี
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
81
นิศาชล พรมดี
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
82
เอกวิทย์ เมธาชยานันท์
อาจารย์
M.Ed. (Teaching Chinese To Speakers of Other Languages)
83
ธีวรา จันทรสุรีย์
อาจารย์
MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
84
ชัยเนตร ชนกคุณ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
85
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
86
ขัตติยา ขัติยวรา
อาจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
87
สิริญญา สุขสวัสดิ์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
88
Mr. Richard Lawrence Mann
อาจารย์
B.A. (European Studies)
89
วิเชิด ทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
90
กนกวรรณ กาทะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบัญชี)
91
ชาตรี ม่วงงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
M.A. (Master of Music Theory)
92
เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
93
นิรมล ทะจะกัน
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
94
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
95
ดร.มัลลิกา ดวงภักดี
อาจารย์
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
96
วารินทร์ วงษ์วรรณ
อาจารย์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
97
อรทัย สุขจ๊ะ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
98
วิธธวัช ปินทะสาย
อาจารย์
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
99
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
อาจารย์
น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
100
Mr. James Edward Michael Fairhead
อาจารย์
European Business Studies and French
101
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
102
ธงชัย ปันสุข
อาจารย์
ศศ.ม. (ทัศนศิลป์)
103
ภัณฑิรา ปะละน่าน
แม่บ้าน
-
104
พร้อมบุญ ศรีหิรัญ
อาจารย์
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
105
อิศรากร พัลวัลย์
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
106
ทยากร สุวรรณภูมิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
107
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
อาจารย์
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
108
วราภรณ์ ภูมลี
อาจารย์
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)
109
ประภาพร แสงบุญเรือง
อาจารย์
น.ม. (นิติศาสตร์)
110
ณัฐพงษ์ คันธรส
อาจารย์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
111
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์
Ph.D. (รัฐศาสตร์)
112
พชรวลี กนิษฐเสน
อาจารย์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
113
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
อาจารย์
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
114
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
อาจารย์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
115
อุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
116
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
อาจารย์
ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
117
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
118
พลับ บุญสวน
อาจารย์
M.A (Visual Arts)
119
ดร.วิศท์ เศรษฐกร
อาจารย์
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
120
Dr.Truong Thi Hang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
121
ทัตพิชา สกุลสืบ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
122
นิชธาวัลย์ ฟูคำ
อาจารย์
M.A. (Chaina Studies)

ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง