ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50062
ชื่อ - สกุล :
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
duangjaipille@yahoo.com

การศึกษา :
 Ph.D. (รัฐศาสตร์), Institut national des langues et civilization orientals

ผลงานวิจัย :
1. 2560, ความพร้อมการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพ 0จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, พัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. 2557, การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง, ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 - 3 ก.ย. 2558 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์
2. 2558, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งสตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปางด้วยกระบวนการพัฒนาครูแบบหมุนนำต่อเนื่อง, ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในสตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. 2555, การศึกษาและพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, Proceeeding งานวิจัยด้านการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (4.4-5)
4. 2555, การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม : หลักการและประสบการณ์จากโครงการสถาบันการศึกษาลำปาง, Proceeeding งานวิจัยด้านการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (4.4-5)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง