ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50219
ชื่อ - สกุล :
ชลาพันธ์ อุปกิจ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
chalapan@hotmail.com

การศึกษา :
 นศ.ม. (วารสารสนเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มอาชีพในเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2556, ออกแบบหนังสือนิทานเรื่อง พระเจ้าไม้แก่นจันทร์สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีผู้ที่พักอาศัยตามแนวถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง, การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง