ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0117
ชื่อ - สกุล :
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาดนตรี
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
niran_phak@hotmail.com

การศึกษา :
 ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2558, ดนตรีและพิธีกรรมฟ้อนผีในสังคมวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม)
2. 2556, พัฒนาการการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษารายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง