ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50370
ชื่อ - สกุล :
ดร.ขนิษฐา ใจมโน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การสร้างคำประสมของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ตามตัวแปรทางสังคมบางประการและทัศนคติของผู้พูดภาษาไทยลื้อในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง