ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50120
ชื่อ - สกุล :
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
sakulaueb_9@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2558, การศึกษาประเพณีแก้มื้อนาจากวัดพระธาตุลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, พัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. 2557, คติชนในเรื่องเล่าสมัยใหม่ : การวิเคราะห์อนุภาคและตัวละครเอกในนิยายแฟนตาซีเรื่อง การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. 2556, การพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. 2556, การศึกษาเพลงรำวงจาก ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. 2555, คติชนจากวัดพระธาตุลำปาง : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2561, การสร้างสรรค์ประเพณีด้วยคติชนประยุกต์ : กรณีศึกษาเทพบุตรสลุงหลวงในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง, การประชุมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
2. 2560, ความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับสายน้ำของชนชาติไท, จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 หน้า 3-5
3. 2559, ความสําคัญของน้ำในประเพณีหลวง : กรณีศึกษาจากพระราชพิธีสิบสองเดือน ,การประชุม สัมมนาระดับชาติเรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน", โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
4. 2559, ทวิภาวะของน้ำในเทพปกรณัม : กรณีศึกษาจากไตรภูมิกถา, โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 "พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน" โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก
5. 2559, "เทพปกรณัมอินเดีย...รู้ไว้ไม่มีเสีย" ความสำคัญของเทพปกรณัมอินเดียต่อการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์, จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 หน้า 3-5
6. 2558, "Salung Luang Angel" Creative of Folklore and Invention of Tradition of Nakhon Lampang, the 1st International Conference on Ethnics in Asia "Life, Power and Ethnics" , August 21, 2015 at the Eka-Thotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
7. 2558, ประเพณีเอามื้อนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, การประชุมวิชาการเรื่อง "พลังและพลวัตวัฒนธรรมล้านนา" จัดโดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
8. 2557, คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของเพลงรำวงจากตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9. 2556, การศึกษาเพลงรำวงจาก ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง, การเสวนาวิชาการ ลำปางศึกษา ครั้งที่3 ?เมื่อโลกเก่าและโลกใหม่มาบรรจบกัน? ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10. 2556, ภาพสะท้อนสังคมญี่ปุ่นจากวรรณกรรมการ์ตูนเรื่อง Great Teacher Onizuka, การประชุมเครือข่ายวิชาการและนำเสนองานวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ห้องประชุมโอฬารรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง