ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50316
ชื่อ - สกุล :
สุภาวดี ยาดี
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
U48290746@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, อุดมการณ์สังคมในวรรณกรรมไทยแนวเศรษฐกิจพอเพียง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนในรายการโทรทัศน์ภัตตาคารบ้านทุ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2559, อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, วาทกรรมอุดมการณ์ทุนนิยมในนวนิยายของโสภี พรรณราย Capitalist Ideology Discourse in Sopee Pannarai’s Novels, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2558, ศึกษาสุนทรียภาพและเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้ทฤษฎีที่ปรากฎในกวีนิพนธ์เรื่อง "ในเวลา", คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2557, วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง ครอบครัวตึ๋งหนืด, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. 2557, การศึกษาความเข้าใจเรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากการสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทนิทานสำหรับเด็ก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. 2557, คำศัพท์พื้นฐานวรรณคดีเอกของไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศระดับต้น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. 2556, การแก้ไขปัญหาการอ่านของชาวต่างชาติในรายวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, วาทกรรมอุดมการณ์ทุนนิยมในนวนิยายของโสภี พรรณราย Capitalism ideology Discourse in Sopee Pannarai's literary Fiction, รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2558 วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
2. 2558, วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง นเรศวรมหาราชมหากาพย์กู้แผ่นดิน (Violence Discourse in Naresuan Cartoon Series), การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก ครั้งที่ 2 ภาคภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ วันที่ 26 มิ.ย. 2559
3. 2557, วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง