ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50354
ชื่อ - สกุล :
นิรมล ทะจะกัน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อประสมช่วยการเรียนภาษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การประเมินความจำเป็นใช้ทักษะการสื่อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและตำรวจจราจร จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง