ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50033
ชื่อ - สกุล :
อดิศร สวยฉลาด
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาดนตรี
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การศึกษาพัฒนาการบทเพลงของ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง