ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50343
ชื่อ - สกุล :
เจษฎา ทองสุข
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Off_dek_dee@hotmail.com

การศึกษา :
 ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิจัย :
1. 2562, การยกระดับกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2561, การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. 2560, การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเครื่องประดับ ผ่านแนวคิด ลวดลายลูกไม้ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4. 2559, การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโรงงานขนาดเล็ก : จากกลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5. 2558, การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2557, การศึกษางานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา จากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, การศึกษางานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง