ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50379
ชื่อ - สกุล :
ณัฐพงษ์ คันธรส
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Nattapong.lpru@gmail.com

การศึกษา :
 ร.ม. (การเมืองและการปกครอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2560, การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. 2559, บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2559, การใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ของนักศึกษาสาขาการเมืองและการปกครอง ชั้นปีที่ 1 วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2562, แนวคิดการสร้างภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (TCI กลุ่มที่ 1) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
2. 2561, การศึกษาความต้องการในการสร้างหลักสูตรผู้สูงอายุนำร่องของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 590-599
3. 2561, วิเคราะห์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 "รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงราย หน้า 45-61
4. 2561, การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560, วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (TCI กลุ่มที่ 2) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 16-37
5. 2561, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ (TCI กลุ่มที่ 1)ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561 หน้า 3387-3342
6. 2559, บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร หน้า 1891-1899
7. 2553, ประชาสังคมกับการทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. 2552, กระบวนการประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการมหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย การบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง