ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50183
ชื่อ - สกุล :
ดร.วิศท์ เศรษฐกร
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
w_sattakorn@hotmail.com

การศึกษา :
 รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2560, ชุดโรงการ "ภูมินาม" สามภาษา : การใช้ภาษาไทย อังกฤษ และจีนบนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง