ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
30396
ชื่อ - สกุล :
รัตติยา ทวีกุล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
อีเมล์ :
rattiya_1106@hotmail.com

การศึกษา :
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง