ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50032
ชื่อ - สกุล :
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Svr2550@gmail.com

การศึกษา :
 ปร.ด. (บริหารศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานวิจัย :
1. 2561, การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. 2560, การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในโครงการ "นครลำปางโมเดล", คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในโครงการ?นครลำปางโมเดล?, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทย ที่ยั่งยืน ?สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย - แปซิฟิก? ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 411-418

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง