ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0112
ชื่อ - สกุล :
ดร.ศิริกร อิ่นคำ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
Sirigold1@hotmail.com

การศึกษา :
 ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการหล่อแม่พิมพ์เซรามิกกลุ่มทิพย์อินทร์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิตเซรามิกแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. 2558, งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ชุดแรงบัลดาลใจจากศิลปกรรม วัดไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, การศึกษางานสร้างสรรค์ประติกรรมประยุกต์จากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2556, การศึกษาการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักศึกษารายวิชา 2022311 ประติมากรรมประยุกต์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. 2556, การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง