ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50324
ชื่อ - สกุล :
อรทัย สุขจ๊ะ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
ora_thaionly@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2560, ขนมพื้นบ้านไทยในเขตเทศบาลจังหวัดลำปาง : การวิเคราะห์ภาษาถิ่นและลักษณะการใช้คำในการตั้งชื่อ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งกายในอดีตของไทลื้อและไทเย้าจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, เพลงพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง : การวิเคราะห์ภาษาถิ่นล้านนา และ ภาพพจน์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การศึกษาคำศัพท์ภาษาถิ่นล้านนาที่ปรากฎในวรรณกรรมค่าวซอของพระญาพรหมโวหาร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2556, การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, การวิเคราะห์คำศัพท์ ภาษาถิ่นล้านนาในวรรณกรรมค่าวซอของพระยาพรหมโวหาร, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 2 (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง