ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50015
ชื่อ - สกุล :
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Puy_jung20@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2562, การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2562, การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยการพัฒนาแอพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
3. 2560, การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2558, การประเมินความจำเป็นใช้ทักษะการสื่อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและตำรวจจราจร จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2557, การศึกษาความสำคัญและระดับความสามารถในการใช้ภาษาในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในความคิดเห็นของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมที่พักจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง