ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50230
ชื่อ - สกุล :
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
bomb2114@hotmail.com

การศึกษา :
 ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2557, ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับการเป็นประชาธิปไตยของท้องถิ่น : ชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ บ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ บ้านแม่หล้า บ้านแม่ก๋า ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง