ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50119
ชื่อ - สกุล :
ประภาพร แสงบุญเรือง
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Kaeprapaporn.s@gmail.com

การศึกษา :
 น.ม. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2560, ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและการรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายไทย:ศึกษากรณีการปฏิรูปที่ดินที่มีผลต่อชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง