ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50235
ชื่อ - สกุล :
กิ่งแก้ว ทิศตึง
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
tonkaewsompo@gmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านปง ตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การสร้างพื้นที่ทางสังคมของร่างทรงกระเทยผ่านการช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3. 2557, การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การสร้างพื้นที่ทางสังคมของร่างทรงกระเทยผ่านการช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง