ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50031
ชื่อ - สกุล :
สิริรัตน์ วาวแวว
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
zily_nook@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิจัย :
1. 2562, การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยการพัฒนาแอพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2561, สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. 2560, การสร้างสื่อแอนิเมชั่น "ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด เมืองไม่หมุนตามกาลเวลา", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4. 2558, การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตเทศบาลเมืองลำปาง กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง