ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50266
ชื่อ - สกุล :
Mr. Richard Lawrence Mann
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Rick_rickmann_999@hotmail.com

การศึกษา :
 B.A. (European Studies), University of Bradford

ผลงานวิจัย :
1. 2558, รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับควาญช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง