ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50349
ชื่อ - สกุล :
Dr.Truong Thi Hang
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศศ.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การศึกษาความรักบุคคลเพศเดียวกันใน “ซิมโพเซียม” ของเพลโต ฉบับแปล โดยกิ่งแก้ว อัตถากร พ.ศ. ๒๕๕๕, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การวิเคราะห์คุณค่าของนิทานพื้นบ้านเพื่อ บูรณาการการเรียนการสอน: กรณีศึกษา เปรียบเทียบ “นางเติ๊ม-นางก๊าม” กับ “นางอุทธรา”, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, ชีวประวัติประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๙๐-๑๙๔๕ : การสังเคราะห์เชิงคติชนวิทยา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2560, ทวิภาวะ, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เมษายน). หน้า 1 - 36.
2. 2560, พินิจ เพลโต ซิมโพเซียม, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม). หน้า 1 - 37.
3. 2559, ความตาย, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม). หน้า 161 - 198.
4. 2559, ภาวะผู้นำว่าด้วยความรับผิดชอบของวีรบุรุษตะวันออก, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 5. จังหวัดพะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1333-1348.
5. 2559, การแต่งงาน, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) หน้า 211 - 234
6. 2559, การเวียนว่ายตายเกิด, วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน - ธันวาคม) หน้า 140 - 167
7. 2559, การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหว่างสามีกับภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง ?นางเติ๊ม - นางก๊าม? และนิทานไทยเรื่อง ?นางอุทธรา?, สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน ? ธันวาคม) หน้า 30 - 43
8. 2558, การสังเคราะห์ประเด็นวัน เดือน ปี เกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์, รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558. จังหวัดเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 309-319.
9. 2558, ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กับนโยบายการผูกมิตรในช่วง ค.ศ. 1945-1946, วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน - ธันวาคม). หน้า 47-60.
10. 2558, อาร์คีไทพ์ความขัดแย้งที่ผสมผสาน : กรณีศึกษาบุคลิกภาพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์, Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ?สร้างสังคมสู่ ประชาคมอาเซียน? ครั้งที่ 9. จังหวัดชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า 233-250.
11. 2558, การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในนิทานเวียดนามเรื่อง "นางเติ๊ม-นางก๊าม" และนิทานไทยเรื่อง "นางอุทธรา", Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ?ภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก? ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 105-116.
12. 2558, ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ : อาร์คีไทพ์ว่าด้วยการออกเดินทางและการกลับมา, สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม). หน้า 31-41.
13. 2558, อิทธิพลของพระร่วงต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์, สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม). หน้า 145-158.
14. 2558, แนวคิดสามัคคีในพระราชนิพนธ์พระร่วงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม). หน้า 69-80.
15. 2557, ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กับการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของเวียดนาม ณ สยามประเทศ ค.ศ. 1928-1930, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. หน้า 293-306
16. 2554, การวิเคราะห์ลักษณะนิทานพื้นบ้านเวียดนามตามกฎของตัวละคร 2 ตัวในฉากหนึ่งของเอกเซล โอลริค, วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม). หน้า 69-85.

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง