ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50021
ชื่อ - สกุล :
วิไลลักษณ์ พรมเสน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
wililuxp@gmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางต่อการส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. 2558, การศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, การศึกษารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การสำรวจเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพทางด้านการผลิตสมุนไพรท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2556, การสำรวจเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, แนวทางการพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดสวัสดิการแก่ประชาชนกลุ่มเกษตรกรรม, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. 2555, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนบนการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (4.4-2)
3. 2554, การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านแม่กึ๊ด, มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง