ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50338
ชื่อ - สกุล :
วรญา จตุพัฒน์รังสี
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
j.woraya@gmail.com

การศึกษา :
 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2559, รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้ากี่กระตุก ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานคลังของเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง