ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50312
ชื่อ - สกุล :
รัชดาพร หวลอารมณ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
ratchada1199@gmail.com

การศึกษา :
 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2558, การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, แนวทางการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีอาญาของนักกฎหมาย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง