ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
30034
ชื่อ - สกุล :
จันทร์ฟอง มงคล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
yayee3245@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง