ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50199
ชื่อ - สกุล :
นิตยา มูลปินใจ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
thaibis2553@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2560, การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, วัจนกรรมการนำเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน:ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, วิเคราะห์การสร้างคำในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง