ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50233
ชื่อ - สกุล :
อัคจร แม๊ะบ้าน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
aj.akkajohn@gmail.com

การศึกษา :
 น.ม. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การศึกษาถึงแนวคิดเชิงปรัชญาทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การสำรวจทัศนคติของนักกฎหมายต่อการนำแนวคิดในความยุติธรรมเชิงพุทธศาสนามาปรับใช้กับความยุติธรรมตามกฎหมาย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, ความยุติธรรมตามกฎหมายเชิงพุทธศาสนา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, การศึกษากฎหมายผ่านกระบวนการคลินิกกฎหมายโดยนักศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การศึกษากฎหมายผ่านกระบวนการคลินิคกฎหมายโดยนักศึกษา, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง