ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
30087
ชื่อ - สกุล :
นิลวรรณ ชมพูโคตร
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง