ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50026
ชื่อ - สกุล :
พชรวลี กนิษฐเสน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
pacharavalee@hotmail.com

การศึกษา :
 ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การสร้างแบบฝึกโครงสร้างประโยคสำหรับนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาบนเว็บไซท์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, การศึกษาระดับความสำคัญของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากผู้รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศในบริษัทเซรามิก จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน, ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง