ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50261
ชื่อ - สกุล :
นิศาชล พรมดี
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
nam509@hotmail.com

การศึกษา :
 น.ม. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2559, รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้ากี่กระตุก ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, สภาพและปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ : ศึกษากรณีโรงเรียนใน เขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
4. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
5. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
6. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
7. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
8. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
9. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
10. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
11. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
12. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
13. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
14. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
15. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
16. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
17. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
18. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
19. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
20. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
21. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
22. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
23. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
24. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
25. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
26. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
27. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
28. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
29. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
30. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
31. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง