ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50057
ชื่อ - สกุล :
เสาวรีย์ บุญสา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
salavee_janlan@hotmail.com

การศึกษา :
 ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้ากี่กระตุก ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, ความพร้อมและความต้องการในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองของเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านปางอ่าย ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2556, การจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษาในรายวิชา 2552305 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
8. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
9. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
10. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
11. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
12. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
13. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
14. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
15. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
16. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
17. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
18. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
19. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
20. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
21. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
22. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
23. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
24. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
25. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
26. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
27. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
28. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
29. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
30. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
31. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
32. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
33. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
34. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
35. 2556, การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษาในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง