ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง