ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50149
ชื่อ - สกุล :
ขัตติยา ขัติยวรา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
kattiya18@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2561, ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. 2560, การศึกษาการรับรู้และเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรับภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาดและดินถล่มในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ชอบเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาทฤษฎีค่อนข้างมากของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, การถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2557, การเปรียบเทียบการส่งงานตามกำหนดเวลาของนักศึกษาระหว่างการทำงานกลุ่มกับการทำงานรายบุคคล, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง