ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50286
ชื่อ - สกุล :
ชัยเนตร ชนกคุณ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
chanogkun@gmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, พัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. 2557, พัฒนาการของการนำเสนอตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2556, การพัฒนากระบวนการสอนเขียนเรียงความด้วยผังความคิดแบบย้อนกลับเพื่อพัฒนาครูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, พัฒนาการของการนำเสนอตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์, ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
2. 2557, กระบวนการสอนเรียงความด้วยผังความคิดแบบย้อนกลับเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล), ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง