ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0114
ชื่อ - สกุล :
พรสวรรค์ มณีทอง
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาดนตรี
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์
อีเมล์ :
Maew_Maneetong@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการวงโยธวาทิตต้นแบบสู่การปฏิบัติของวงโยธวาทิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมวงโยธวาทิตในเขตเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, การสืบสานดนตรีพื้นบ้านผ่านสื่อแอนิเมชั่น "สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า สะล้อ ซอ ซึง", มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2556, กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. 2556, เส้นทางการดำรงอยู่ของวงปี่พาทย์พื้นเมืองในจังหวัดลำปาง, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. 2556, การรักษาโรคด้วยหมอเมืองในมิติวัฒนธรรมลำปางยุคโลกไร้พรมแดน, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding) ประจำปี 2556 "The wisdom for Social Development" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง