ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
30209
ชื่อ - สกุล :
เจนจิรา แก้วมณี
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :
jenjiranan@hotmail.com

การศึกษา :
 บธ.บ. (การบัญชี), วิทยาลัยโยนก

ผลงานวิจัย :
1. 2557, ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2556, การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และัสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง