ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50386
ชื่อ - สกุล :
อมาพร ปวงรังษี
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
jj.cd12@hotmail.com

การศึกษา :
 พช.ม. (พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง