ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50223
ชื่อ - สกุล :
อัมฤตา สารธิวงค์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
amarita_s@hotmail.com

การศึกษา :
 ร.ม. (การเมืองและการปกครอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พลเมืองเยาวชนในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, พลวัฒทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษา ชุมชนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง