ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50231
ชื่อ - สกุล :
เทวฤทธิ์ วิญญา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
tawarit.winya@hotmail.com

การศึกษา :
 รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท), มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัย :
1. 2559, ประสิทธิผลของการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง