ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50175
ชื่อ - สกุล :
อัจฉริยา ครุธาโรจน์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
skyblueprincess@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2557, การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษรูปแบบ "พี่สอนน้องร่วมลองทำ" เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, Using Role-Play and Cartoon Maker Program to Motivate Non-English Language Major Students to Practice English Speaking, Proceeding of the 2nd International Conference on Innovation in Education, Mahidol University

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง