ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50378
ชื่อ - สกุล :
ฐาปนี ชุมพลวงศ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
amgartoon@hotmail.com

การศึกษา :
 LL.M. (Comparative and International Law), Southern Methodist University

ผลงานวิจัย :
1. 2560, ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานนอกระบบประเภทผู้รับงานมาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาแรงงานกลุ่มผู้รับงานประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง