ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50298
ชื่อ - สกุล :
ธนุพงษ์ ลมอ่อน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
thanupong_tu@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านปง ตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของสังคมชาวนาชาติพันธุ์กรณีศึกษา : ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยน ของชุมชนเทศบาลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5. 2557, การหารูปแบบฟื้นฟูและอนุรักษ์วิหารโบราณอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอกสะบันงา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง