ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50361
ชื่อ - สกุล :
เกียรติสุดา โสดามรรค
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Pikfsct@gmail.com

การศึกษา :
 น.ม. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย :
1. 2560, วิเคราะห์การใช้อำนาจของตุลาการและตุลาการผู้แถลงคดีไทยเปรียบเทียบกับฝรั่งเศส, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การพัฒนาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ในสถาบันอุดมศึกษากรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง