ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50387
ชื่อ - สกุล :
สิริญญา สุขสวัสดิ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Milky_mhew@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความตลกบนหน้านแฟนเพจ “ความรู้ท่วมหัวเอาตัว ไม่รอด” ในเฟซบุ๊ก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง