ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50323
ชื่อ - สกุล :
ทยากร สุวรรณภูมิ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาดนตรี
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Tamjassman@gmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ดุริยศิลป์), วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การสร้างสรรค์บทเพลงแจ๊สสำหรับวงทริโอ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การสร้างวงดนตรีแจ๊ส : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การพัฒนาด้านเทคนิคการจำบันไดเสียงเมเจอร์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง