ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50158
ชื่อ - สกุล :
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
paweenaw@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, ภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทยจากวรรณกรรมเรื่อง เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กตามแนวพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การวิเคราะห์ความเชื่อเหนือธรรมชาติและการสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายซีรีย์ผ้าของพงศกร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การวิเคราะห์ตัวละครเอกจากวรรณกรรมล้านนาเรื่องนิยายเก้ากอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนเรียงความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2556, การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในวรรณกรรมค่าวซอ เรื่องอ้ายร้อยขอด, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7. 2555, การพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ด้วยการเรียนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการนำเสนอผลงาน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8. 2554, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา ชาวต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2560, การวิเคราะห์การสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร, รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 441-449
2. 2559, การวิเคราะห์ความเชื่อเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร, รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 162-172
3. 2557, การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนเรียงความของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 581-589

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง