ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50359
ชื่อ - สกุล :
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Phenphansa.bee@gmail.com

การศึกษา :
 M.Litt. (Chinese Literature), Shanghai Jiao Tong University

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การศึกษากลวิธีการแลกเปลี่ยนชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเป็นภาษาจีน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การสร้างนิทานสองภาษาไทยจีน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง