ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50315
ชื่อ - สกุล :
วราภรณ์ ภูมลี
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
poommalee@gmail.com

การศึกษา :
 ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิจัย :
1. 2562, การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2562, การออกแบบสมุดภาพและแอพลิเคชั่นระบายสีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ : พี่รถม้าพาเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงและนครลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
3. 2561, ารขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัดพระธาตลำปางหลวง จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4. 2561, การออกแบบแผนที่ทางวัฒนธรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5. 2558, วัดพระธาตุลำปางหลวง : จิตรกรรมสีน้ำและข้อมูล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6. 2558, ตำนานวัดพระธาตุลำปางหลวงผ่านการเรียนรู้ศิลปกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. 2557, การศึกษางานสร้างสรรค์จิตรกรรมบาติกจากลวดลายล้านนา จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. 2556, การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญหาท้องถิ่นเรื่องสืบสานภูมิปัญญาล้านนากลุ่มทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเพ็ญจิตพงษ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญหาท้องถิ่นเรื่องสืบสานภูมิปัญญาล้านนากลุ่มทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเพ็ญจิตพงษ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง